bedrijvengids@tuinkarwei.nl

Algemene Voorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig. De algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik website en wanneer u gebruikt maakt van onze producten en/of diensten. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bedrijfsaanmeldingen

Bedrijvengids Tuinkarwei is een bedrijvengids op het gebied van tuinontwerp, tuinaanleg en tuinrenovatie. Een aanmelding wordt uitsluitend geaccepteerd en getoond als duidelijke is dat de core business van het bedrijf is gericht op het ontwerpen, aanleggen of renoveren van tuinen. Indien er een bedrijfswebsite aanwezig is moet dit ook blijken. Voorbeeld: Een stratenmakerbedrijf welke is specialiseerd in het aanleggen van tuinpaden en tuinterrassen is van harte welkom en kan zich aanmelden voor een vermelding op de Tuinkarwei bedrijvengids. Een stratenmakersbedrijf gespecialiseerd in bestratingen van de publieke omgeving biedt geen toegevoegde waarden voor onze bezoekers en kan zich dus niet aanmelden. Het toch aanmelding van een dergelijk bedrijf heeft geen enkele zin en is zonde van uw tijd. Elke aanmelding wordt door de beheerder van Bedrijvengids Tuinkarwei met de grootste aandacht bekeken voordat deze wordt goedgekeurd en geaccepteerd. Het wel of niet accepteren van een aanmelding is aan beheerder van Bedrijvengids Tuinkarwei.

Privacy Policy

Alle persoonlijke gegevens die wij ontvangen worden onderworpen aan ons privacybeleid, dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing. Lees a.u.b. ook ons privacybeleid om onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen.

Advertenties

De adverteerder is ten allertijden zelf verantwoordelijk voor de informatie die verstrekt wordt in zijn of haar advertentie. Bedrijvengids Tuinkarwei staat als een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van deze informatie. De beheerder van Bedrijvengids Tuinkarwei heeft het recht indien deze het nodig acht actie te ondernemen met betrekking tot de advertentie. En kan indien een advertentie niet voldoet aan deze algemene voorwaarden overgaan tot het gedeeltelijk of geheel verwijderen de advertenties of het opheffen van de account.

U garandeert dat alle verstrekte gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. U verstrekt Bedrijvengids Tuinkarwei een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die door u aan Bedrijvengids Tuinkarwei zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht op te dupliceren, het weergeven, aanpassen, vertalen, scannen en het inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel. Om rust, netheid en de leesbaarheid van advertenties te garanderen is het overmatig gebruik van hoofdletteres, speciale tekens en/of keywords niet toegestaan.

Het is niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan welke inhoud dan ook te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Bedrijvengids Tuinkarwei of met de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen. Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden met de bedoeling het normale gebruik van de diensten op deze website te beperken, te verstoren of onmogelijk te maken.

Links

Deze website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Bedrijvengids Tuinkarwei. Het gebruik van aantroffen links in welke vorm dan ook biedt geen enkele garantie aangaande het doel en/of de betrouwbaarheid van het externe adres. Het volgen van een link en de gevolgen van het volgen zijn altijd voor uw eigen risico. Bedrijvengids Tuinkarwei is niet verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de informatie, de diensten of producten die worden verkocht op deze sites. Bedrijvengids Tuinkarwei legt links naar andere websites voor het gemak van de gebruikers; Toch kunnen deze koppelingen niet worden beschouwd als zijnde een goedkeuring van de andere website.

Afwijzing van garanties

Het gebruik van de website, de content en diensten ofwel diensten van derde die u via de website ontvangt is op eigen risico. De website, de content en diensten ofwel diensten van derde die u via de website ontvangt worden in de huidige staat geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties. Bedrijvengids Tuinkarwei kan niet waarborgen dat verkregen content of diensten ofwel diensten van derde nauwkeurig, betrouwbaar en/of foutloos zijn.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Bedrijvengids Tuinkarwei is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van Bedrijvengids Tuinkarwei zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Bedrijvengids Tuinkarwei is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Bedrijvengids Tuinkarwei is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de website worden aangeboden.

Bedrijvengids Tuinkarwei garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Bedrijvengids Tuinkarwei garandeert ook niet dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Bedrijvengids Tuinkarwei garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt dit is veelal de adverteerder. Bedrijvengids Tuinkarwei is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Bedrijvengids Tuinkarwei.

U vrijwaart Bedrijvengids Tuinkarwei tegen alle aanspraken als gevolg van:
Het gebruik van informatie op de website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst; die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Bedrijvengids Tuinkarwei.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Copyright 2016 Bedrijvengids Tuinkarwei. Alle rechten voorbehouden. Website realisatie: Alexander Claeys